Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

Профил на купувача по новия закон за обществените поръчки

Профил на купувача - информационна система:

http://sop.bg/egiv-603/
http://www.profilnakupuvacha.com/1510

_____________________________________________________________________________

 

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР.ПЛОВДИВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на обект - част от публична общинска собственост, павилион за закуски 42 кв.м, находящ се в югозападната част на двора на ЕГ "Иван Вазов", гр. Пловдив
Конкурсът ще се проведе на 08.07.2014г. от 10,00 часа в кинозалата

Конкурсните документи се закупуват в канцеларията на гимназията до 12ч. на 07.07.2014г. , срещу представен платежен документ за платена такса от 45(четиридесет и пет)лв.
Документите за участие се подават до до 15ч. на 07.07.2014г.

За контакти: гр.Пловдив, бул.”България”121, 032-951218, 0884991000, www.egiv.net

ИНВЕСТБАНК АД -гр.Пловдив, BG 58IORT73753302009103; BIC IORTBGSF

_____________________________________________________________________________

Публична покана с предмет :  „Невъоръжена/физическа/ охрана на Езикова гимназия „Иван Вазов”, Общежитие към ЕГ”Иван Вазов” – гр.Пловдив и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, училищния колектив и помощния персонал в района на ЕГ”Иван Вазов” – гр.Пловдив и осигуряване на физическа охрана  на извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на Община Пловдив

Документи ще се приемат в канцеларията на гимназията от 27.11.2013г. до 12.00 часа на 04.12.2013г. (вкл.)

За контакти: гр.Пловдив, бул.”България”121, 032-951218, 0884991000, www.egiv.net

Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от тук

Публлична покана за участие може да изтеглите от тук

 

_____________________________________________________________________________

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР.ПЛОВДИВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на част от дворно място (недвижим имот публична общинска собственост) с площ 20 кв.м. за поставяне на преместваем обект – Павилион за закуски
Конкурсът ще се проведе на 13.03.2013г.
в кинозалата от 10,30ч.
Конкурсните документи се закупуват в канцеларията на гимназията до 12ч.на 11.03.2013г. , срещу представен банков документ за платена такса от 20(двадесет)лв.
Документите за участие се подават до 15ч. на 12.03.2013г.

За контакти: гр.Пловдив, бул.”България”121, 032-951218, 0884991000, www.egiv.net

Юробанк -клон Пловдив, BG06PBBI79241060642801
BIC PBBIBGSF   

_____________________________________________________________________________

Публична покана с предмет : "Невъоръжена/физическа/ охрана на Езикова гимназия „Иван Вазов”, Общежитие към ЕГ „Иван Вазов” и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, училищните колективи и помощния персонал в района на ЕГ”Иван Вазов” – гр.Пловдив и осигуряване на физическа охрана  на извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на Община Пловдив”.
Документи ще се приемат в канцеларията на гимназията от 14.08.2012г.- 20.08.2012г.

Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от тук

 

 

b


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов