Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"

Учебни планове
за учебната 2018/2019 година


1. Училищен учебен план за VІІІ клас /виж тук/

2. Училищен учебен план за IX клас /виж тук/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профилиращи предмети:І чужд език
Руски език
Български език и литература
История и цивилизация
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
 профил „Чуждоезиков” за випуск 2012-2017 г.

 

                                                                          Учебни години

2012- 13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

 

                                                                          Класове

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

общо

                                                                         Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

Културнообразователни области / Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Български език и литература

144

108

108

108

93

561

4

3

3

3

3

2.

Чужди езици

 

 

 

 

 

 

І чужд език – английски/ немски/ испански/ френски/ италиански

648

144

144

144

124

1204

18

4

4

4

4

Руски език

 

72

72

72

62

278

 

2

2

2

2

3.

Математика, информатика и информационни технологии

 

 

 

 

 

 

Математика

108

108

108

72

62

458

3

3

3

2

2

Информатика

 

36

36

 

 

72

 

1

1

 

 

Информационни технологии

36

36

36

 

 

108

1

1

1

 

 

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

 

 

История и цивилизация

 

54

72

72

62

260

 

1,5

2

2

2

География и икономика

 

54

54

54

31

193

 

1,5

1,5

1,5

1

Психология и логика

 

54

 

 

 

54

 

1,5

 

 

 

Етика и право

 

 

54

 

 

54

 

 

1,5

 

 

Философия

 

 

 

54

 

54

 

 

 

1,5

 

Свят и личност

 

 

 

 

62

62

 

 

 

 

2

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

 

 

Биология и здравно образование

 

72

72

72

 

216

 

2

2

2

 

Физика и астрономия

 

54

72

72

31

229

 

1,5

2

2

1

Химия и опазване на околната среда

 

54

72

72

 

198

 

1,5

2

2

 

6.

Изкуства

 

 

 

 

 

 

Музика

36

36

 

 

 

36

1

1

 

 

 

Изобразително изкуство

36

36

 

 

 

36

1

1

 

 

 

7.

Физическа култура и спорт

 

 

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

108

108

108

108

93

417

3

3

3

3

3

 

ОБЩО ЗП

1116

1026

1008

900

620

 

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Б1

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

І Чужд език

 

126

72

144

124

466

 

3,5

2

4

4

Руски език

 

36

72

72

62

242

 

1

2

2

2

Български език и литература

 

 

36

36

31

103

 

 

1

1

1

История и цивилизация

 

 

 

36

 

36

 

 

 

1

 

Б2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

186

186

 

 

 

 

6

 

ОБЩО: ЗП + ЗИП

1116

1188

1188

1188

1023

5703

В.

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

 • І чужд език

 

144

144

144

144

124

700

4

4

4

4

4

 

ОБЩО: ЗП+ЗИП+СИП

1260

1332

1332

1332

1147

6403

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ

 

 •  Обучението в Езикова гимназия “Иван Вазов” – Пловдив е профилирано /чуждоезиков профил/, като това е уредено с акта за създаването и преобразуването й :

І профилиращ предмет: І чужд език (английски, испански, немски, италиански и френски) – през целия курс на обучение;
ІІ профилиращ предмет: ІІ чужд език (руски) – от ІХ до ХІІ клас включително;
ІІІ профилиращ предмет: български език и литература – от Х до ХІІ клас включително;
ІV профилиращ предмет: история и цивилизация – ХІ клас.
Първи чужд език по паралелки се изучава, както следва

 • VІІІ а, б – Испански език
 • VІІІ в – Италиански език
 • VІІІ г, д – Английски език
 • VІІІ е  – Френски език
 • VІІІ ж, з  – Немски език

2. Свободно избираема подготовка /СИП/ осигурява обучението освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности по избор на учениците. За учебната 2012-2013 г. в паралелките на VІІІ клас се изучава СИП, както следва:

 • VІІІ а, б – СИП «Испански език» - 4 часа
 • VІІІ в – СИП «Италиански език» - 4 часа
 • VІІІ г, д – СИП «Английски език» - 4 часа
 • VІІІ е  – СИП «Френски език» - 4 часа
 • VІІІ ж, з  – СИП «Немски език» - 4 часа

           4.   Допълнителните часовете по физическо възпитание и спорт в VІІІ клас – по модули се изпълняват съгласно чл. 16, ал.4 от ЗСООМУП и Заповед РД-09 №1038/27.07.2004 год. на Министъра на образованието и науката.
5. Срокът на обучение в ЕГ “Иван Вазов” – Пловдив е пет години, като учениците получават свидетелство за завършено основно образование след завършен ІХ клас.
6. В ЕГ “Иван Вазов” – Пловдив се изучават на първи чужд език (билингвално) следните учебни предмети: история на немски, история на френски, история на английски, биология на английски език, химия на френски език.

 


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов