Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 


УТВЪРДИЛ:
Мариана Димитрова
Директор на ЕГ „Иван Вазов“СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ" ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА 2016-2020


Приета на заседание на ПС с Протокол № 15 от 10.09.2016г.

Утвърден със заповед на Директора № РД-106482-1532/12.09.2016г.

 
СЪДЪРЖАНИЕ

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

I.                   РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

II.                УВОД

III.             АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST)

IV.          АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА (SWОT)

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ

V.               МИСИЯ

VI.            ВИЗИЯ

VII.         ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

VIII.      ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

IX.            СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

X.               ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

XI.            ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 

 

 

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

 

I.                  РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

 

Настоящата Стратегия за развитие на ЕГ“Иван Вазов“, гр.Пловдив е съобразена с:

 

Ø    Закона за предучилищно и училищно образование;

Ø    Държавни образователни стандарти;

Ø    Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство;

Ø    Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";

Ø    Закона за закрила на детето;

Ø    Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020);

Ø    Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“;

Ø    Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020;

Ø    Национална стратегия за младежта 2010- 2020;

Ø    Стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014 2020);

Ø    План за развитие на Община Пловдив.

 

 

II.              УВОД

 

Стратегията за развитие на ЕГ“Иван Вазов“ за периода 2016 - 2020 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическия колектив и административното ръководство в изграждането на ефективна образователна среда в училището. Нашите приоритети отчитат  специфичните ни особености и традиции и представят вижданията ни за европейско развитие на гимназията и за изграждане на личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на учениците в ЕГ“Иван Вазов“, и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  

 

  1. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

ЕГ“Иван Вазов“, гр.Пловдив е създадена през 1958 г.

Повече от 58 години, откакто е средище на интензивен интелектуален растеж на средношколци, гимназията се утвърждава като едно от най-авторитетните учебни заведения в цяла България.

Въз основа на своя модерен облик, гимназията е притегателен център за много ученици, което се дължи на високото равнище на подготовка, на богатия опит в учебния процес, на солидното образование по чужди езици и по всички общообразователни дисциплини. Висококвалифицираните преподаватели, неизменно високото ниво на преподаване и изисквания, умелото разпределение на часовете в учебния план, както и огромния потенциал на учениците, осмислящи и материализиращи усилията на учителите, утвърждават училището като истинско духовно средище.

ЕГ“Иван Вазов“ е горда не само с това, че почти всичките й / над 11 000/ възпитаници са част от интелектуалния, творчески и бизнес елит на България, а преди всичко с убеждението, че те са достойни хора, които са в състояние да отстояват и развиват най-доброто, научено в училището.

Обективен критерий за качеството на обучението е фактът, че ежегодно възпитаниците ни защитават авторитета на гимназията на ДЗИ, НВО по чужд език, престижни международни и национални олимпиади, състезания и конкурси и стават първенци и лауреати.

От 1975 г. гимназията е една от първите в страната асоциирана към ЮНЕСКО, което предоставя големи възможности за приобщаването към европейската култура и общност.

Вече 17 години по договореност с Държавен институт по руски език „Пушкин“, гр.Москва в гимназията се провеждат изпити за получаване на международен сертификат за владеене на руски език.

От 1999 г. гимназията е включена в споразумението за билингвално обучение между Министерство на образованието и науката на РБългария и  това на Кралство Испания, според което нашите ученици получават и испанска диплома.

От 2010 г. гимназията е включена и в семейството на училищата, обучаващи за немска езикова диплома, на изпитите за която нашите ученици се представят отлично. Гимназията е център за провеждане на изпити за немска езикова диплома.

Отлично е представянето на нашите възпитаници и на изпитите за получаване на италианска езикова диплома, които също се провеждат в гимназия по споразумение между РБългария и РИталия от 2006 г..

            Многобройни са спортните отличия на гимназията, завоювани от отборите ни по баскетбол, волейбол, футбол, шахмат, хандбал и други спортове. Наши възпитаници са републикански, балкански, европейски и световни шампиони по академично гребане, ски алпийски дисциплини, спортна аеробика, тенис на маса, спортни танци, тенис на корт, карате, силов десетобой, фехтовка, плуване и други спортове.

Признание за приноса на Езикова гимназия „Иван Вазов ” – гр. Пловдив към образованието и науката е удостояването й с орден „Кирил и Методий” – I степен, по случай 25 години от основаването й. През 2003 година гимназията е удостоена и с Почетен знак на град Пловдив.

През 2006 година отново Общински съвет – Пловдив удостоява Езикова гимназия „Иван Вазов ” с Почетния знак на града, за особени заслуги към образователното дело в Пловдив и по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24май.

През 2002 и през 2014 г. година Министерство на образованието и науката награждава гимназията за дългогодишната си високопрофесионална дейност в системата на народната просвета с почетното отличие „Неофит Рилски”.

 

 

  1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

 

2.1.     Ученици

В ЕГ“Иван Вазов“ се обучават ученици от VІІІ до ХІІ клас. Общият им брой към 30.06.2016 г. е 1157. През последните години въпреки влошениете демографски показатели, броят на учениците в училището ни се запазва.

 

2.2.Паралелки и профили

Училището има оптимален капацитет за обучение на 43 паралелки. В момента учениците са разпределени и се обучават в 43 паралелки. Приемът в гимназията се извършва след VII клас с резултатите от НВО по български език и литература и математика. Срокът на обучение е пет години. Във всяка степен има по 2 паралелки с чуждоезиков профил „Испански език”, 2 паралелки с чуждоезиков профил „Английски език”, 2 паралелки с чуждоезиков профил „Немски език”, 1 паралелка с чуждоезиков профил „Френски език”, паралелките с чуждоезиков профил „Италиански език”  са две за учебната 2016-2017 година.

Гимназията е профилирана в чуждоезиков профил. Това е регламентирано с акта за създаването на гимназията.

I профилиращ предмет: I чужд език/испански, италиански, английски, немски, френски/ се изучава интензивно през петте години на обучение.

В VIII клас/подготвителен/ часовете по I чужд език са 22 седмично. Изучават се и български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

В IX  клас I чужд език се изучава по 7.5 часа, в Х клас – 6 учебни часа, в ХI  - 8 часа, в XII клас – 8 часа седмично. Преподаването на отделни учебни предмети също е на съответния чужд език.

II профилиращ предмет: II чужд език - руски език. Изучаването се въвежда от IX клас с 3 часа седмично. За X, XI и XII клас е по 4 седмично.

III профилиращ предмет: български език и литература – от Х до ХІІ клас.

IV профилиращ предмет: история – ХІ клас.

На учениците се дава възможност от ІХ клас да изберат изучаването на още един чужд език /като ІІІ чужд език/.

 

2.3.Пълняемост на паралелките

Средната пълняемост на паралелките е висока -  през текущата учебна година е 26 ученици. Прогнозата за следващите учебни години е показателят пълняемост да се запази.

 

2.4.Външно оценяване

През последната учебна година за пореден път се проведе  външно оценяване по чужд език в VIII клас. Резултатите показват много добри постижения:

 

Изучаван чужд език

Английски език

Немски език

Испански език

Италиански език

Френски език

2015/2016 г

2015/2016 г

2015/2016 г

2015/2016 г

2015/2016 г

Общ брой ученици, положили изпита

54

56

54

53

26

Отличен

6

7

4

0

1

Много добър

37

28

29

23

12

Добър

11

14

11

21

9

Среден

0

3

8

6

4

Слаб

0

4

2

3

0

Среден бал

64,83

60

59,43

54,66

58,73

(обща оценка в точки)

Среден успех(обща оценка в цифри с точност до 0,00)

4,86

4,50

4,46

4,10

4,40

 

 

Традиционно добре на държавните зрелостни изпити в ЕГ“Иван Вазов“ се представят и завършващите ученици, както се вижда от таблицата:

 

предмет

2013

2014

2015

2016

срeден. успех

среден. успех

среден. успех

среден. успех

БЕЛ

5,44

5,47

5,29

5,45

Математика

4,36

4,75

4,95

4,77

ИЦ

4,99

4,55

5,23

4,76

ГИ

4,38

4,93

4,39

3,92

БЗО

5,24

5,86

5,49

4,61

Физика и астрономия

 

 

 

5,82

ХООС

 

 

5,92

5,51

Фил. цикъл

 

5,17

 

4,56

Английски език

5,57

5,69

5,76

5,83

Френски език

4,92

5,19

5,12

5,49

Немски език

5,37

5,46

5,13

5,42

Руски език

5,40

5,23

5,65

5,74

Италиански език

5,42

5,49

4,77

5,53

Испански език

5,80

5,73

5,53

5,53

 

 

 

 

2.5.Ученическо самоуправление

Ученическият парламент в ЕГ „Иван Вазов“ съществува от 17 години. Дейността му се оптимизира с всяка изминала година. По негова инициатива ежегодно се провеждат кункурси, културни прояви и благотворителни акции. Особен интерес предизвиква Денят на ученическо самоуправление и инициативата „Ден на чуждия език”. Ученическият съвет участва в организацията и провеждането на чествания на различни празници и бележите дати и събития като част от училищния живот. От учебната 2015-2016 година към ЕГ „Иван Вазов“функционира и ученечески библиотечен съвет.

 

3.      Педагогически колектив и обслужващ персонал

 

Колективът на ЕГ „Иван Вазов“ е съставен от 81 педагогически специалисти, от които - директор, четирима заместник – директори, педагогически съветник и 19 души непедагогически персонал, от които и 1 библиотекар. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на квалификационни степени. Със степен „бакалавър” са 7, а с „магистър” – 74 от учителите.  Носители на професионално - квалификационни степени са както следва: І ПКС - 4; ІІ ПКС – 16, ІІІ ПКС – 3, ІV ПКС – 1, V ПКС – 5 учители и 1 е с научна степен.

 

4.      Проекти по европейски, регионални и национални програми

  

Учителският колектив има изграден капацитет за участие в проекти по оперативни програми на Европейския съюз и на ЦРЧР –  Програма „Еразъм +”, национални програми на МОН и др. Работи се и по програма на МОН „С грижа за всеки ученик”: 10 групи по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие  в ученическите олимпиади”.

 

5.      Материално-техническа база, видеонаблюдение и интернет

 

Сградният фонд е в отлично състояние, ремонтиран, реновиран и добре поддържан. Към ЕГ „Иван Вазов“ функционира модерно общежитие, предоставящо възможност за настаняване, обучение и възпитание на нашите ученици от други населени места.

Гимназията разполага с добра база за внедряване на ИКТ в учебния процес. Изградена е електронна система за видео наблюдение. По-голямата част от учителите разполагат със служебни лаптопи и мултимедии. Закупени са три интерактивни бели дъски и учителите са преминали на обучение за работа с тях.

За обезпечаване на качественото чуждоезикова обучение са изградени – немски езиков център, италиански езиков център, методически кабинет по руски език. Реновираната конферентна зала на гимназията позволява провеждането на разнообразни културни събития, обучения и извънкласни дейности. От 2015 г. училището разполага с многофункционална открита спортна площадка.

 

 

 

ІІІ . АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST)

 

Безспорно е негативното влияние на множество фактори от външната среда върху всички участници в училищната общност. Училището като институция функционира в условията на динамична и агресивна среда, която оказва силно влияние върху цялостния микроклимат в него. Комплексното въздействие на външните фактори води до неосъзнаването на образованието като ценност и рефлектира в негативен аспект върху авторитета на образователните институции. Само констатирането на нарушена йерархия на ценностната система, водеща до неприемливо поведение, липса на позитивни мотиви и нагласи не е достатъчно. Време е не само да коментираме това помежду си, време е да поискаме да видим, че промяната може да стане и е дело само и единствено на общите ни усилия за адекватна реакция, адаптирайки се към бързо променящите се реалности и тенденции. То трябва да стимулира съзидателната, познавателна и творяща истинския живот дейност. Това налага промяна на целите, мотивацията, стереотипите, стила на работа и учене на учители и ученици.

 

При изследването на влиянието на външната среда е ползвана методиката на PEST анализа.

 

 

Социални тенденции

-4

Последствия за ЕГ „Иван Вазов“

1.

Демогарфски тенденции: намаляване на населението, ниска раждаемост, миграция

-1

Намаляване на броя на учениците в областта, отразяващо се на конкуренцията при приема в училището.

2.

Нови обществени потребности и изисквания към училището.

-1

Необходимост от промяна на нагласи на учителите и стереотипи на преподаване в съответствие с потребностите и изискванията на обществото.

3.

Подценяване на ролята на образованието като фактор за успешна реализация на личността.

-1

Липса на позитивна мотивация за активно участие в образователния процес сред част от учниците. Неглижираност на проблемите на децата от страна на родителите.

4.

Взаимодействие с организации и институции със социлана роля в обществото.

1

Висок авторитет на ЕГ „Иван Вазов“, предпоставящ добро ниво на институционално сътрудничество.

5.

Нисък социален статус на учителя в обществото.

-1

Непривлекателност на учителската професия сред младите кадри, отразяваща се върху кадровата политика на училището.

 

Технологични тенденции

4

Последствия за ЕГ „Иван Вазов“

1.

Подобряване на технологичното обезпечаване на образователния процес.

1

Възмоности за ефективно прилагане на ИКТ в образователния процес.

2.

Въвеждане на съвременен образователен софтуер.

1

Подобряване на ефективността на комуникацията между участниците в образователния процес.

3.

Ориентиране на образователната система към използване на елекектронни платформи и източници на иформация.

1

Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал.

4.

Разширяване на възможностите за web базрирано обучение.

1

Повишаванве на качеството на обучението на основата на иновативното мислене.

 

Икономически тенденции

-2

Последствия за ЕГ „Иван Вазов“

1.

Размер на единен разходен стандарт за учник.

-1

Динамиката на икономическите процеси не рефлектира своевременно върху единния разходен стандарт и води до принципна необходимост от редуциране на разходи за инвестиции в иновации.

2.

Ниски доходи и безработица сред част от родителите.

-1

Трудности при осигуряване на адекватен достъп до образование, пораждащи риск от отпадане.

3.

Ниско заплащане на учителския труд.

-1

Риск за високата мотивация на учителите за удовлетворяването на изискванията на обществото и времето и за личностното и кариерно развитие.

4.

Преодоляване на последствията от икономическата криза.

1

Наличие на икономически субекти, оказващи финансова подкрепа чрез спонсорство и дарения.

 

Политически тенденции

1

Последствия за ЕГ „Иван Вазов“

1.

Влияние на ЕС

1

Перспективи за качествено чуждоезиково обучение и модернизиране на образователния процес.

2.

Нова законодателна рамка в образователната система.

-1

Липса на категорична оценка за въздействието от нормативните промени.

3.

Промяна в отношението към ролята на учителя.

1

Нормативно изискване за отношението на обществото към учителите с очакван позитивен резултат върху учителския авторитет

 

 

Средна оценка от PEST анализа: -1

 

Извод: Краткосрочната прогноза за развитието на икономическите и социалните процеси не сочи наличие на тенденции за радикални промени. Новата нормативна уредба в системата на образованието предпоставя стабилност и перспектива за развитие, което означава, че усилията на целия екип трябва да бъдат насочени към намаляване на отрицателното влияние на външните фактори върху дейността на училището.

 

 

IV.    АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА (SWОT)

 

 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

·         Качествено образование в обучението по профилирана подготовка, добри постижения в общообразователната подготовка.

·         Отлични и много добри резултати от Държавните зрелостни изпити, външните оценявания, конкурси, олимпиади и др.

·         Отлична реализация на учениците във висшите училища в България и чужбина.

·         Добри възможности за извънкласни дейности.

·         Утвърдени традиции и много добри постижения по определени спортове: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол и др.

·         Много добро образователно-квалификационно равнище на педагогическия персонал.

·         Изградени са и функционират МО и предметни групи

·         Изградена система за повишаване на квалификацията на учителите;

·         Едносменен режим на работа.

·         Наличие на съвременна техника и компютърни кабинети;

·         Осигурено постоянно видеонаблюдение и пропускателен режим

·         INTERNET мрежа;

·         Библиотека с добър библиотечен фонд

·         Работа по проекти;

·         Отлична материална база –  две самостоятелни сгради – гимназия и общежитие, които са санирани с подменена дограма, модерни чуждоезикови центрове, модернизирани компютърни кабинети, един физкултурен салон, фитнес зала, многофункционална спортна площадка

·         Добро управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет;

·         Изградена система за финансово управление и контрол;

·         Работещо училищно настоятелство

·         Недоизградена интернет мрежа

·         Пропуски в системата по опазването на материално-техническата база.

·         Колебания и непоследователност при използването на иновативни и интерактивни методи, средства и ИКТ в обучението при част от педагогическия персонал.

·         В недостатъчна степен се използват възможностите за привличане на родителите като партньори в училищните дейности.

·         Слаба заинтересованост от страна на някои родители към учебния процес и поведението на учениците.

·         Нарастване на броя ученици, които живеят в нездрава семейна среда;

·         Намаляване на мотивацията за учене от страна на все повече ученици;

·         Тенденция за увеличаване на отсъствията

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

/Дейности за преодоляване на рисковете/

РИСКОВЕ

·         Подкрепяща национална политика за развитие на образованието.

·         Единни европейски стандарти за качество на образованието.

·         Дофинансиране на определени дейности чрез реализиране на проекти.

·         Промяна на процеса на обучение, насърчаващ развиване и придобиване на ключовите компетентности и ориентирането му към провокиране на самостоятелното и критично мислене, самостоятелност, към формиране на практически умения и към интелектуално развитие на личността;

·         Практическа насоченост, иновативност, креативност и интерактивни методи и форми в обучението.

·         Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики между учителите;

·         Създаване на благоприятни условия за обучение и развитие в системата на училищното образование чрез изграждане на модерна образователна среда, базирана на съвременни информационни и комуникационни технологии за образованието

 

·         Недостатъчно ефективно използване на материално – техническата база.

·         Трудности при кадровото обезпечаване.

·         Засилване на негативните процеси и тенденции сред младите хора.

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ

 

 

V. МИСИЯ

 

Нашата мисия е да отстояваме завоюваните през последните 58 години от Езикова гимназия „Иван Вазов“ позиции на водеща национална образователна институция. Съчетавайки опита от миналото с изискванията на настоящето и технологиите на бъдещето, с ежедневната си работа да изпълваме с конкретно съдържание девиза на гимназията: „Традиция с бъдеще“, за да предоставяме на своите възпитаници висококачествена чуждоезикова и общообразователна подготовка, съобразена с националните и европейските образователни стандарти. Да обучаваме и възпитаваме нашите ученици в сигурна, защитена и либерална среда за учене, която насърчава креативността и дава възможности за развитието на качествата способностите и дарованията на всяко дете. Да  възпитаваме и изграждаме личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация като пълноценни граждани на демократичното общество, адекватно ориентирани в динамично променящия се съвременен свят, хора, притежаващи общочовешки и национални ценности, с изявени индивидуални творчески заложби и развити лидерски способности.

 

VI. ВИЗИЯ

Училище с облик, в който се преплитат петдесет и осем години традиция на лидер в чуждоезиковото обучение и сензитивност към динамиката, пулса и предизвикателствата на двадесет и първи век.

Образователна институция, територия на толерантността, диалогичността, високите цели и постигнатите резултати.

Среда, в която индивидуалността получава професионална подкрепа, създават се условия за реализация на потенциала на учители и ученици и възможности за максималното им личностно израстване.

Общност, в която всеки неин член може аргументирано и убедено да заяви:

 „Тук мога да реализирам себе си и да постигам целите си“!

 

 

I. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 

Ориентираност към личността

Най-важната задача за нас е развитието и успехът на отделната личност.

 

Равен достъп

Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи качествено образование, което да отговаря на нуждите и способностите му и да подпомага личностното му развитие.

 

Сътрудничество 

Успешната образователна и възпитателна политика на Езикова гимназия „Иван Вазов“ се основава на широко участие на представителите на училищната общност в сътрудничество с други институции във всички дейности на гимназията - от концепцията до изпълнението.

 

Отговорност 

Всички членове на педагогическия колектив и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, са ангажирани с краткосрочните и дългосрочните цели на гимназията и носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

 

Гъвкавост 

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към изграждането на либерална среда за обучение и възпитание за удовлетворяване на многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.

Единство в многообразието 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, съобразена с ценностите на интеркултурализма и етническата толерантност, което създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Новаторство 

Административното ръководство насочва своите усилия към инвестиции в иновации и осигуряване на квалификация на персонала, а педагогическият колектив демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Автономност 

Училището, като част от  системата на образованието, се ползва с   автономия при планирането и провеждането на собствена политика, отговаряща на нормативната уредба и държавните образователни стандарти.

Отчетност 

Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и проследяване на резултатността на политиките.

Ефективност 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Законосъобразност 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.

 

 

IІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

            Основните насоки в дейността на Езикова гимназия „Иван Вазов“ за периода 2016 – 2020 са свързани с изискванията на настоящето за подготвянето и възпитаването на учениците като мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят в контекста на динамиката на промените в обществото и за използването на образованието като основно средство за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Това обуславя концентриране на усилията в посока на формиране на ценностни нагласи и умения у учениците за учене през целия живот и необходимост от активно действие в следните основни направления:

 

  

Приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на обучението, образованието и възпитанието.

Приоритетно направление II.

Усъвършенстване системата за квалификация на базата на констатирани дефицити и в съобразност с изискванията на  Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020”.

Приоритетно направление III.

Затвърждаване на завоюваните позиции на гимназията като център на духовност, култура и висока образованост.

Приоритетно направление IV

Подпомагане развитието на всички ученици чрез адекватни форми, съобразени с индивидуалните им образователни потребности  и удовлетворяване на нарастващата взискателност на родителите.

Приоритетно направление V.

Осигуряване на либерална, защитена и сигурна среда за обучение и възпитание на учениците в училището.

Приоритетно направление VI.

Активно партньорство с родителската  и местната общност.

Приоритетно направление VII.

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището. Инвестиции в технологии.

Приоритетно направление VIII.

Участие в национални и европейски и международни програми и проекти.

 

IX. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Основна цел:

Предоставяне на висококачествено чуждоезиково и общообразователно обучение, съизмеримо с традиционните постижения и мястото на гимназията в национален мащаб и съобразено с националните и европейските образователни стандарти в сигурна, защитена и либерална среда за учене, която насърчава креативността и мотивацията на учители и ученици.

 

Конкретни цели:

            Повишаване на квалификацията на педагогическия колектив според индивидуалните потребности на учителите и съобразно дефицитите, продиктувани от изискванията на средата и динамиката на процесите в образованието и обществото.

            Инвестиране в иновации и апробиране на електронни платформи за управление на училището с цел изпреварващо развитие и удовлетворяване в срок на изискванията, заложени в нормативната уредба.

            Ориентиране на образователната и възпитателната дейност към осигуряване на възможности за равен достъп до качествено образование и условия за развитие на способностите, качествата и дарованията на учениците.

            Прилагане на индивидуален подход и на формиращото оценяване при работа с учениците за повишаване на мотивацията и постигане на високи образователни резултати.

            Съхраняване и обогатяване на материалната база на училището.

 

X. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

1.      Използване на информационни и комуникационни технологии за придобиване на знания и умения, формиращи образовани и социално ангажирани личности.

2.      Оптимизиране работата на колектива за повишаване възпитателната роля на училището, утвърждаване самочувствието на ученика, на неговата важност и значимост, и пълно реализиране на творческия му потенциал.

3.      Въвеждане и утвърждаване на новаторски практики в обучението и създаване на условия за кариерно развитие и надпревара в конкурентната среда

4.     Активиране на работата с родителите с оглед включването им като равноправни партньори в образователно-възпитателния процес.

5.      Осъществяване на системна и задълбочена работа по подготовката и провеждането на държавни зрелостните изпити и национално външно оценяване по чужд език за запазване на призови места в национален мащаб.

6.      Участие в проекти и национални програми за участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности с цел ангажиране на свободното им време и подготовка за високи резултати и призови места на олимпиади, състезания и конкурси

 

XI.          ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

1.      Делегиран бюджет на училището (Приложение 1)

2.      Собствени приходи от отдаване под наем

3.      Средства, набрани от УН

4.      Дарения

5.      Проекти по европейски и национални програми

6.      Създаване на добра организация от ръководството за използване на вътрешния ресурс

за извършване на определени дейности

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегията за развитие е разработена в изпълнение на член 263, ал.1, т.1 от ЗПУО.

Стратегията за развитие е приета на заседание на ПС с протокол № 15 от 10.09.2016г. и утвърдена със заповед  на директора.

Стратегията за развитие подлежи на актуализиране при необходимост.

Стратегията за развитие е основание за съставяне на годишен план за дейността. За реализиране на посочените цели, приоритетни направления и основи задачи в стратегията за развитие на ЕГ“Иван Вазов“, гр.Пловдив за периода 2016-2020 г. ежегодно в годишния план на училището се планират конкретни дейности за съответната учебна година.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕГ“ИВАН ВАЗОВ“ за периода 2016-2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов