Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"

 

 

Ученически съвет


   

Младежкият парламент на ЕГ” Иван Вазов” се състои от 43 ученика, отговорници на всички паралелки от училището.За представители на класовете се издигат отделни кандидатури във всеки клас. Парламентът притежава избирателна комисия, състояща се от председател, заместник- председател, секретар и членове( съответните представители).
  

 Този съвет определя политиката за изграждане и развитие на младите хора, насоките за развитие на младежка политика в училището, изготвя стратегии и планове за развитието на учениците, защитава техните позиции и права в училището. Изготвен е и правилник за провеждане на събранията и подробна структура на целия училищен съвет. На срещите се обсъждат належащите проблеми и предстоящи мероприятия за седмицата, а решенията се взимат чрез гласуване на общото събрание.
   Събранията се провеждат всяка сряда, по време на голямото междучасие, в кинозалата на училището.
    Правомощия на всеки представител:
    - има право да избира председател на съвета между останалите членове
    - проучва потребностите и нуждите на учениците в цялото училище и прави предложения за решаване на проблемите
    - отправя предложения до другите представители на класовете
    - при необходимост внася предложение пред съвета за създаване на различни инициативи
    - подпомага Общото събрание при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
    - по разглежданите въпроси общото събрание приема предложения и препоръки от всички членове.

 

Списък на членовете на общото събрание
 

на Ученическия парламент при Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Пловдив

   

1.      Камелия Добрянова

2.      Грета Николова

3.      Вая Вълчева

4.      Виктория Панайотова

5.      Диана Минчева

6.      Борис Ангелов – секретар на УП

7.      Любомира Генева

8.      Димитър Спасов

9.      Мария Иванова

10.  Вяра Ангелова

11.  Кристина Георгиева зам.-председател на УП /IXкл./

12.  Анна-Мария Мирчева

13.  Ваня Митова

14.  Валентин Петров

15.  Симона Шантова

16.  Ивета Русинова

17.  Алехандра Ортега

18.  Дарина Бончева

19.  Полина Паунова

20.  Цветомира Янева

21.  Ани Мелконян

22.  Петя Александрова

23.  Надежда Минчева

24.  Екатерина Щерева

25.  Мария Кацарова- зам.-председател на УП /Xкл./

26.  Мариана Чернацкая –Председател на УП

27.  Георги Узунов

28.  Йордан Кумчев - зам.-председател на УП /XIкл./

29.  Таня Рангелова

30.  Явор Юруков

31.  Атанасиа Стамова

32.  Александра Димитрова

33.  Параскева Терзийска

34.  Йордана Герджикова

35.  Мари Драгнева

36.  Стефан Георгиев

37.  Надежда Димитрова

38.  Екатерина Георгиева

39.  Георги Стоянов

40.  Йоанна Стойчева - зам.-председател на УП /XII кл./

41.  Виктор Зайков

42.  Христо Кшичуков

43.  Весела Богданска

 

 

 


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов